’)


Prawo Podkategoria: Prawo

 • Windykacja nale??no??ci Krak??w »

  Windykacja nale??no??ci Krak??w


  Nawet ??yj?c w zgodzie z prawem nie mo??emy wykluczy?, ??e przyjdzie moment gdy stwierdzimy, ??e powinni??my skorzysta? z pomocy prawnika. Mo??e to by? determinowane rozmaitymi perypetiami jakie mog? nas spotka? w ??yciu. Warto wtedy uda? si? po porad? do radcy prawnego, kt??ry posiada odpowiednie kwalifikacje i praktyk? w zawodzie. Korzystaj?c z jego wiedzy b?dziemy w stanie pozna? rozwi?zania na nurtuj?ce ka??dego z nas pytania. Niewykluczone, ??e dojdzie do sytuacji, ??e wiedza jak? w ten spos??b uzyskamy w znacznym stopniu pozwoli nam rozwik??a? dr?cz?ce nas problemy.

  Data dodania: 25 10 2012 · szczegóły wpisu »
 • Adwokat ???d?? »

  Adwokat ???d??


  Kancelaria Krupi??ski to profesjonalna firma zajmuj?ca si? obs??ug? klient??w z dziedziny porad prawnych, reprezentuj?ca ich przed s?dami czy urz?dami. Stworzona przez adwokata Marcina Krupi??skiego kancelaria, swoj? g????wn? siedzib? obra??a w mie??cie ?odzi. Przedsi?biorstwo swoim klientom gwarantuje obs??ug? z r????nych dziedzin prawa: rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy. Prawnicy z Kancelarii Krupi??ski cz?sto wspieraj? poszkodowanych poradami prawnymi, uczestnicz? w handlowych, czy s?dowych negocjacjach, w razie potrzeby sporz?dzaj? opinie prawne, czy zajmuj? si? windykacj? nale??no??ci.

  Data dodania: 31 01 2013 · szczegóły wpisu »
 • Ma????e??stwa »

  Ma????e??stwa


  Kancelaria prawa kanonicznego Veritas - porady prawne z prawa rodzinnego i opieku??czego. Poczucie bezpiecze??stwa i pe??nej dyskrecji - kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie niewa??no??ci ma????e??stwa, czyli tzw. rozw??d ko??cielny czy uniewa??nienie ma????e??stwa. Konsultacja sprawy, porady prawne Warszawa, woj. mazowieckie - jak uzyska? rozw??d ko??cielny, przyczyny niewa??no??ci ma????e??stwa. Porady z zakresu prawa rodzinnego i opieku??czego, konsultacja w sprawach rodzinnych - sprawy rodzinne.

  Data dodania: 15 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Rzesz??w »

  Kancelaria Adwokacka - Adwokat Rzesz??w


  Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej? Znajdziesz j? w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Krzysztofa Dolot w Rzeszowie kt??ry ??wiadczy wszelkie us??ugi prawne zar??wno dla os??b fizycznych jak i prawnych. Adwokat Krzysztof Dolot gwarantuje rzeteln? realizacj? powierzonych zlece??, fachow? obs??ug? oraz indywidualne podej??cie do sprawy.
  Mecenas Krzysztof Dolot prowadzi sprawy z zakresu:
  - prawa karnego (obro??ca, pe??nomocnik w post?powaniu przygotowawczym, s?dowym, wykonawczym oraz penitencjarnym),
  - prawa cywilnego (m. inn. rozwody, separacje, alimenty i inne sprawy rodzinne, sprawy odszkodowawcze w tym odszkodowania komunikacyjne, sprawy spadkowe)
  - prawa gospodarczego,
  - prawa pracy
  a polegaj?ce m.in. na: udzielaniu porad prawnych w tym on -line; przygotowywaniu pism procesowych, np. pozw??w, ??rodk??w zaskar??enia; reprezentowaniu stron przed s?dami, innymi organami i instytucjami; sporz?dzaniu opinii prawnych oraz projekt??w um??w; prowadzeniu kompleksowej obs??ugi prawnej podmiot??w gospodarczych, udzia?? w negocjacjach um??w, a ponadto ma mo??liwo??ci sk??adania pozw??w w elektronicznym post?powaniu upominawczym do e-s?du z siedzib? w Lublinie co znacznie przyspiesza proces wydania orzeczenia.
  Zapraszam do zapoznania si? z ofert? zawat? na stronie internetowej.
  Tel. 602 678 102

  Data dodania: 04 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Policja »

  Policja


  Policyjni.pl - du??a dawka adrenaliny tylko dla prawdziwych m???czyzn o mocnych nerwach. Porwania, morderstwa, narkotyki i wypadki opisane dok??adnie od strony policyjnej. Sprawd?? jak policja walczy z przest?pczo??ci?, jakich metod u??ywa i czy s? one skuteczne. Do tej pory tajne akta policyjne sta??y si? dost?pne dla naszych czytelnik??w, czyli tak??e dla Ciebie.
  Policja wbrew opiniom to nie p????g????wki, kt??re do niczego s? niepotrzebne.

  Data dodania: 19 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • Profesjonalny adwokat Pozna?? »

  Profesjonalny adwokat Pozna??


  Prawnik, adwokat Pozna?? - prawo cywilne, rodzinne, karne. Kancelaria adwokacka Olga Wawrzynkiewicz - skuteczny prawnik, adwokat w Poznaniu. Pe??en zakres us??ug prawniczych dla firm i os??b fizycznych. Prawo rodzinne, karne, cywilne, pracy, medyczne oraz prawo sp????ek handlowych. Kancelaria prawna Pozna?? - adwokat w Poznaniu serdecznie zaprasza. Skuteczna kancelaria adwokacka Pozna??.

  Data dodania: 18 10 2013 · szczegóły wpisu »
 • Radca prawny pozna?? »

  Radca prawny pozna??


  Kancelaria Adwokacka Gzzybkowski & Guzek ??wiadczy us??ugi kompleksowej obs??ugi podmiot??w gospodarczych w zakresie udzielania porad prawnych, sporz?dzania opinii prawnych oraz wyst?powania przed s?dami i urz?dami. Radca prawny nie mo??e reprezentowa? swoich klient??w w sprawach karnych i karnoskarbowych, do tego upowa??nieni s? w??a??nie adwokaci.

  Data dodania: 06 12 2009 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Prawo

Prawo - nowa strona:

Adres: