’)


Blog Podkategoria: Blog

 • Artyku??y do przedruku »

  Artyku??y do przedruku


  Portale z artyku??ami do przedruku to strony internetowe, kt??re umo??liwiaj? dodawanie publikacji z mo??liwo??ci? ich umieszczenia na innych stronach. Dodawanie artyku????w w takich miejscach to doskona??y spos??b na promocj? siebie, a dzi?ki mo??liwo??ci dodawania aktywnych link??w, r??wnie?? swojej strony internetowej. Serwisy mog? by? moderowane tzn. artyku?? jest publikowany dopiero po zaakceptowaniu przez administratora, s? one zazwyczaj bardziej warto??ciowe i zawieraj? interesuj?ce tre??ci. Takim serwisem jest r??wnie?? serwis Ciekawe artyku??y, gdzie mo??esz doda? w??asn? publikacj? i umie??ci? w niej link zwrotny.

  Data dodania: 13 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • Przepisy »

  Przepisy


  Blog reklama w internecie - jego tematyk? s? wizualizacje 3d, automatyka oraz przepisy bhp. Po???czenie tych poniek?d r????nych dziedzin ma pewien wsp??lny w?tek, na przyk??ad budownictwo. Buduj?c budynek handlowy lub dom jednorodzinny potrzebna nam jest dobra wizualizacja przestrzeni budiwlanej gdy?? pozwala to zaoszcz?dzi? rozczarowa??. Przy budowie i wyposa??aniu domu jednorodzinnego przydz? nam sie przepisy bhp. Gdy wybudujemy dom to potrzebne jest wyposa??enie domu we wszystko co niezb?dne to jego funkcjonowania i tu jest pole dla automatyki. Automatyka w domu u??atwia ludziom ??ycie - przyk??adam jest automatyka bram segmentowych. Blog u??atwia tak??e pozycjonowanie stron internetowych.

  Data dodania: 31 05 2012 · szczegóły wpisu »
 • W??asny biznes »

  W??asny biznes


  Strona po??wi?cona analizie biznes??w przedsi?biorc??w z r????nych bran??. Wywiady z za??o??ycielami firm osi?gaj?cych sukcesy na rynku. Serwis prowadzony jest w formie wideo. W??a??ciciele przedsi?biorstw przedstawiaj? rady dotycz?ce skutecznego prowadzenia biznesu np. zwi?kszenia sprzeda??y, zarz?dzania wzrostem firmy, czy wyboru wsp??lnik??w do biznesu. Nowe odcinki prezentowane s? co tydzie?? i trwaj? oko??o 20-30 minut. S? prowadzone przez Micha??a Sobczyka.

  Data dodania: 09 05 2010 · szczegóły wpisu »
 • Jakub Laskowski blog programisty »

  Jakub Laskowski blog programisty


  Jakub Laskowski jest programist? z wieloletnim do??wiadczeniem, project managerem, za??o??ycielem stowarzyszenia oraz prezesem firmy informatycznej. Na jego blogu znale??? mo??na ciekawe przemy??lenia dotycz?cych nowych technologii, hostingu, marketingu, programowania. Na stronie mo??na znale??? te?? sporo notatek ze spotka?? bran??y IT, a tak??e publikacje Jakuba Laskowskiego. Blog prowadzony jest z my??l? o tych, kt??rzy interesuj? si? szeroko poj?t? informatyk?, technologiami i marketingiem. Autor w ciekawy spos??b opisuje te?? codzienne potyczki ka??dego przedsi?biorcy w labiryncie biurokracji na tle niegasn?cego spowolnienia gospodarczego.

  Data dodania: 03 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Strony internetowe krakow »

  Strony internetowe krakow


  Dzia??amy na rynku nowych medi??w, na polu szeroko poj?tego e-marketingu. Jeste??my m??odzi, kreatywni oddani swojej pasji tworzenia .
  Doskonalimy si? w profesjonalnym projektowaniu stron internetowych oraz zarz?dzaniu programami reklamowymi w wyszukiwarce Google . Pracujemy dla ma??ych, ??rednich firm na terenie Polski a tak??e za granic?.
  Potrzeba wykorzystywania Internetu, jako nowoczesnego kana??u informacji miedzy Klientami i partnerami biznesowymi to wym??g dla wsp????czesnej dzia??alno??ci gospodarczej. Wynika to z faktu, ??e wyszukiwarki stanowi? dzi?? najszybsz? oraz najwygodniejsz? drog? dotarcia i otrzymania oferty o firmie, bez wzgl?du na zasi?g terytorialny czy ograniczenia czasowe .
  W przypadku, gdy ka??dego dnia miliony u??ytkownik??w internetu poszukuje potrzebnych im informacji, g????wnym elementem decyduj?cym o sukcesie polityki e-biznesowej firmy, powodzeniu inwestycji marketingowo-sprzeda??owej oraz wzrostu rozpoznawalno??ci marki jest profesjonalny wizerunek posiadanej strony internetowej .

  Data dodania: 19 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Koszulka »

  Koszulka


  Blog a jego nazwa to: Koszulki, Materace i Bielizna. Tematyk? bloga internetowego jest bielizna termoaktywna, koszulki z nadrukiem a tak??e materac do ??????ka. Aby wsta? wypocz?tym, zrelaksowanym, pe??nym si?? i wigoru to potrzebny jest dobrze dobrany materac do spania a to jest trudny wyb??r. Dobrany do budowy cia??a i do naszych preferencji, mi?kki lub twardy - ostatecznie decyzja nale??y do nas. Koszulka o niskiej gramaturz z przeznaczeniem do wykonania nadruk??w na pewno nie b?dzie droga - Wady i zalety takiego zakupu b?dziemy opisywa?. Je??li jeste?? gotowym aby zmierzy? si? z przeciwie??stwami kolejnego dnia to zajrzyj na nasz? stron?.

  Data dodania: 27 06 2012 · szczegóły wpisu »
 • Nieobiektywny Blog - android, kde, ubuntu, eZ Publish, symfony »

  Nieobiektywny Blog - android, kde, ubuntu, eZ Publish, symfony


  Zapraszam do czytania bardzo ciekawego i aktualnego bloga. Poruszam tematyk? zwi?zan? z Open Source: mobilne systemy kom??rkowe, Android, frameworki php, symfony, CMS, EMS, Symfony, Ez Publish, Drupal, Dojo, jQuery, linuks, kubuntu, ubuntu, KDE, KDE4. Ciekawe wpisy s? uzupe??nione wieloma filmami. B?d?? na bie???co z informacjami na ciekawe tematy.
  Pomimo chronicznego braku czasu oraz ochoty na wi?kszo??? codziennych zaj??, spr??bowa??em czego?? nowego. Od wielu lat korzystam z linuks??w, widzia??em ewolucje tego systemu od strony totalnego laika i chocia?? do dzisiaj zda??a si?, ??e mam ochote wywali? kompa razem z linuksem przez okno, jestem absolutnym fanem tego wspania??ego systemu operacyjnego.

  Nie ma wi?c ??adnych w?tpliwo??ci, ??e blog ten jest skrajnie stronniczy.

  Ale nie poruszam wiele innych spraw, niekoniecznie mocno zwi?zanych z linuksem.

  Zapraszam do lektury i dyskusji.

  Data dodania: 26 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Android »

  Android


  Androidal to serwis po??wi?cony Platformie Android, nowemu systemowi operacyjnemu na telefony kom??rkowe, kt??rego tw??rc? jest wyszukiwarkowy gigant - firma Google. Androidal to newsy, forum, informacje o telefonach kom??rkowych, takich jak sztandarowy HTC Dream, oraz gry, aplikacje, programy. Blog jest tworzony przez entuzjast??w telefonii kom??rkowej i rozwi?za?? mobilnych.

  Data dodania: 11 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • ??yczenia bo??onarodzeniowe »

  ??yczenia bo??onarodzeniowe


  Jakby pyta? ludzi z czym kojarzy si? zima na pewno m??wiliby, ??e z rado??ci? i Bo??ym Narodzeniem. Dlatego na naszej www podj?li??my przedmiot tego okaza??ego ??wi?ta chrze??cijan. Bo to wszak od nas zale??y tak naprawd? jakie ono b?dzie, a na pewno ??yczyliby??my, aby by??o wspania??ym ??wi?tem, a nie tylko podarki, jad??o i pija??stwo. Warto przeto komponowa? sobie w ten uroczysty czas mi??e ??yczenia bo??onarodzeniowe - takie w??a??nie zrobione ??yczonka dostaniesz u nas. Do tego do??o??yli??my poematy uroczyste, a tak??e kol?dy wraz z tekstami, aby nie tylko je m??c s??ucha?, lecz tak??e wy??piewywa?. Bo kol?dy sporz?dzaj? cudowny klimat ??wi?t, najbardziej gdy ??piewa je nie tylko babcia ale i ca??a rodzina. Naturalnie nie mog??o brakn?? r??wnie?? przepis??w na konwencjonalne i wyborne posi??ki bo??onarodzeniowe. Wszystko to otrzymasz u nas za darmo. Zapraszamy do odwiedzin i pragniemy ??yczy? Radosnych ??wi?t.

  Data dodania: 29 11 2011 · szczegóły wpisu »
 • Skuteczna reklama marki »

  Skuteczna reklama marki


  Unikalny Dom mediowy Jest?-Bloger? organizuje kampanie reklamowe i kampanie promocyjne na blogach. Skorzystaj z oferty, skuteczna reklama w mediach i reklama na blogach - idealna jako reklama produktu lub wysokiej jako??ci reklama marki. Dom mediowy zaprasza na kampanie reklamowe w blogosferze. Dobrze trafi??e?? - kliknij teraz w link i zobacz wi?cej na stronie. Zapraszaj? blogerzy - dobrze przeprowadzona reklama na blogach. Zapoznaj si? i przejd?? dalej.

  Data dodania: 04 09 2013 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Blog

Blog - nowa strona:

Adres: