’)


Szkolenia Podkategoria: Szkolenia

 • Motorowerowe »

  Motorowerowe


  Nauka jazdy na motor, kurs motocyklowy - Ma??opolska Szko??a Motocyklowa zaprasza na profesjonalne szkolenia motorowerowe i kursy motocyklowe w Krakowie. W ofercie kursy podstawowe - prawo jazdy kat. A, A1, AM (kursy motorowerowe). Dobrze wyszkoleni motocykli??ci. Grupa instruktor??w zaprasza na treningi i szkolenia prawa jazdy na motocyklu oraz kursy motocyklowe w Krakowie - prawo jazdy kat A, karta motorowerowa, woj. ma??opolskie.

  Data dodania: 13 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Coaching »

  Coaching


  Coaching ICC stanowi wielce wyj?tkowe rozwi?zanie dla os??b ch?tnych do nauczenia si? danych zagadnie?? czy te?? wykszta??cenia w sobie pewnych umiej?tno??ci. Zapraszamy Pa??stwa do skontaktowania si? z nami oraz tak??e sprawdzenia osobi??cie, jak przeprowadzany jest coaching przy pe??nym skupieniu si? na Pa??stwa potrzebach. Wychodzimy z za??o??enia, ??e nasza oferta to co?? wi?cej ni?? zwyczajny system szkole??. poza tym opr??cz k??adzenia nacisku na nauk?, monitorujemy, by wszyscy zainteresowani czuli si? przyzwoicie, korzystaj?c z oferowanych rozwi?za??, jednak??e nie my??limy nawet o tym, a??eby ogranicza? cech pozosta??ych opcji dost?pnych dla tych os??b pragn?cych pracowa? nad swoim wizerunkiem. De facto coaching to nie to samo co jaki?? kurs, psychoterapia albo consulting. W projekcie coaching icc dajemy woln? r?k?, aby to w??a??nie Pa??stwo byli w stanie zdefiniowa? w??asne cele oraz aby by??y one g????wne - wyznacza??y punkt, na jakim b?dziemy si? skupia?. Zapraszamy do sprawdzenia, na ile nasz potencja?? kszta??tuje si? w faktycznej kooperacji. Nie wywieramy na nikim nacisku, jeste??my po prostu konsultantami, stanowimy wsparcie oraz tak??e wskazujemy stron?, w jak? trzeba i???. Wsp????praca z nami jest warto??ciowa nawet wtenczas, gdy kto?? jest osob? bardzo samodzieln? i z trudem nawi?zuje relacje jako podmioty podrz?dne.

  Data dodania: 15 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Praca maturalna »

  Praca maturalna


  Je??li Prezentacje maturalne przyprawiaj? ci? o zawr??t g??owy, a ty chcesz bezbole??nie zda? egzamin i zacz?? ??ni? o czaruj?cych zaj?ciach z architektury krajobrazu, budowie maszyn czy tablicy Mendelejewa, rozwa?? wcze??niej o swoim wyst?pieniu. Twoje prace maturalne z j?zyka polskiego, powinny by? przygotowane w spos??b profesjonalny! Wybierz ??atwy, atrakcyjny ci? temat, kt??ry by? mo??e ???da tylko delikatnego pog???bienia posiadanej ju?? wiedzy. Nast?pnie, przygotuj wyst?pienie i skonsultuj je z osobami, kt??re obroni??y ju?? swoje prace maturalne. Sporz?dzona w ten spos??b, gotowa praca maturalna, bez w?tpienia b?dzie twoj? dotkliw? stron? w ci?gu egzaminu.

  Data dodania: 01 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Nauka jazdy Wroc??aw »

  Nauka jazdy Wroc??aw


  Strona szko??y jazdy we Wroc??awiu. Jeste??my m??odym zespo??em instruktor??w nauki jazdy. Dzi?ki nam, zrobienie prawa jazdy b?dzie szybkie i przyjemne. Wejd?? i zapisz si? na kurs prawa jazdy bez potrzeby wychodzenia z domu. Sprawimy, ??e nauka jazdy w labiryntach Wroc??awia stanie si? przyjemna i bezstresowa.

  Data dodania: 08 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Prawo jazdy w Anglii »

  Prawo jazdy w Anglii


  Wizyt??wka www firmy zajmuj?cej si? kompleksowym szykowaniem kurs??w i szkole?? dla przysz??ych kierowc??w z UK. Uzyskasz od nas informacje szkoleniowe, odpowiedzi na ka??de pytanie oraz mo??liwo??? doboru termin??w. Wszystko to w niskich cenach, kt??rych nie dostrze??esz u konkurencji. Przedsi?biorstwo dzia??a ju?? od parunastu lat proponuj?c kursy i szkolenia na prawo jazdy wszystkich kategorii w UK, przekonaj si? sam i zasil grono zadowolonych kontrahent??w.

  Data dodania: 14 09 2012 · szczegóły wpisu »
 • Szkolenie z Excela - Perfect And Practical »

  Szkolenie z Excela - Perfect And Practical


  Jeste??my moderatorami i ekspertami na najwi?kszym polskim forum tematycznym odno??nie Excela, czyli www. excelforum. pl Zapraszamy do lektury naszych artyku????w, kt??rych zadaniem jest propagowanie informacji na temat Excela w??r??d jego potencjalnych u??ytkownik??w. Artyku??y s? pisane przez cz??onk??w naszego zespo??u oraz zaproszonych go??ci. Zapraszamy do zaznajomienia si? z nasz? ofert? szkole??.

  Data dodania: 02 11 2011 · szczegóły wpisu »
 • Prezentacje maturalne 2011 »

  Prezentacje maturalne 2011


  Internetowe centrum informacji egzaminacyjno-maturalnych dla abiturient??w. ??wiadczymy szeroki zakres nauczania on-line, za pomoc? specjalistycznych materia????w edukacyjnych. Dzi?ki wyspecjalizowanym poradom wyja??niamy techniki opracowywania prezentacji maturalnej na ustny egzamin. Dajemy wskaz??wki w doborze fachowej literatury do pracy. Poddajemy analizie najciekawsze motywy literackie, kt??re maj? swoj? obecno??? w pracach maturalnych. Na przyk??adach prezentujemy sposoby budowania dobrego konspektu prezentacji. Krok po kroku przedstawiamy obecnie obowi?zuj?ce zasady maturalne 2011, na??o??one przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?.

  Data dodania: 28 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • Prawo jazdy w Wielkiej Brytanii »

  Prawo jazdy w Wielkiej Brytanii


  Przydatne informacje dla wszystkich ludzi zainteresowanych prawem jazdy w Anglii i nie tylko. Wsz?dzie panuje stwierdzenie ??e prawo jazdy w UK to zdecydowanie mniej wysi??ku i formalno??ci ni?? w Polsce i tak rzeczywi??cie jest. Publikujemy te?? r????nego gatunku materia??y szkoleniowe w tym przyk??adowe testy prze??o??one na nasz j?zyk. Podczas ca??ego trwania egzaminu teoretycznego mo??esz skorzysta? z pomocy polskiego lektora, kt??rego us??yszysz w nausznikach. Ubezpieczenie samochodu w Anglii te?? mo??esz dokona? za pomoc? naszej firmy. Zapraszamy gor?co.

  Data dodania: 15 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kursy prawa jazdy Wejherowo »

  Kursy prawa jazdy Wejherowo


  O??rodek Szkolenia Kierowc??w Wejherowo - Piotr Kotowski. Zapisy na kurs na prawo jazdy kat B. Solidne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategoria B - nauka jazdy, kurs prawo jazdy Wejherowo, Luzino, Bolszewo, Reda i okolice. Mo??liwo??? telefonicznej rezerwacji - serdecznie zapraszamy. Kliknij w link i zobacz wi?cej na stronie. Na stronie oferta - z nami zdasz egzamin na prawo jazdy kat b.

  Data dodania: 23 12 2012 · szczegóły wpisu »
 • Szkolenia »

  Szkolenia


  Nasze przedsi?biorstwo jest ??wiadome faktu, ??e cz??owiek jest jednostk? indywidualn?, a to znaczy, ??e w ka??dym znajduj? si? r????ne cechy, kt??rych wydobycie wymaga wielu ?wicze??. ??wiadczymy zatem szereg szkole??, w tym szkolenia interpersonalne, informatyczne, szkolne a tak??e indywidualne. Przeprowadzane kursy ???d?? maj? charakter zamkni?ty lub otwarty. Na ??yczenie klienta organizujemy szkolenia ???d?? w jego siedzibie. Ka??dy kurs Warszawa i ka??de szkolenie ???d?? to us??uga ??wiadczona rzeczowo i z pasj?.

  Data dodania: 04 06 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kurs przygotowawczy na architektur? w Krakowie »

  Kurs przygotowawczy na architektur? w Krakowie


  Kurs istnieje od trzynastu lat. Nasi uczniowie studiuj? na Wydziale Architektury, na kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, jak r??wnie?? Sztuka Ogrodowa i Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Zaj?cia prowadzone s? w ma??ych, najwy??ej 7-osobowych grupach. Pozwala to na indywidualn? prac? z ka??dym uczestnikiem kursu, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i osi?gni?cie bieg??o??ci w realizowaniu zada?? rysunkowych.

  Nasz program przystosowany jest dla os??b pocz?tkuj?cych, nie posiadaj?cych do??wiadczenia rysunkowego, jak i dla zaawansowanych. Realizujemy zadania podstawowe oraz tematy o podwy??szonym stopniu trudno??ci.

  Zaj?cia prowadzone przez architekt??w - nauczycieli akademickich obywaj? si? od pa??dziernika do czerwca.

  Czas trwania zaj?? - 4 godziny zegarowe tygodniowo.

  Je??eli pragniesz studiowa? architektur?, architektur? krajobrazu b?d?? sztuk? ogrodow? - zapraszamy na nasze zaj?cia!
  Zapraszamy na nasz? stron? Internetow?:
  http://www.studiobpk.pl/studio_rysunku/
  KURS RYSUNKU ODR?CZNEGO W KRAKOWIE
  tel: 602-369-159; 012-638-57-31

  Data dodania: 25 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • Szkolenia »

  Szkolenia


  Szkolenia dla du??ego biznesu i pracodawc??w inwestuj?cych w rozw??j swojej kardy kierowniczej i ekspert??w. To w??a??nie szkolenia prezentowane na stronie www Wroc??awskiej firmy Vademecum. Prawdziwy potentat w bran??y kurs??w i szkole??, kt??ry ma na koncie coroczne szkolenia dla ponad 3 tysi?cy os??b. Do najwi?kszych pracodawc??w korzystaj?cych z us??ug firmy nale??? np. Orlen.

  Data dodania: 15 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Team building »

  Team building


  Warsztaty integracyjne ?? nie masz bladego poj?cia, na kt??re warto si? zapisa?? Odwiedzaj?c prezentowan? witryn? www na pewno dowiesz si?, kt??re szkolenie integracyjne b?dzie dla ciebie odpowiednie. Znajdziesz tu sporo ciekawych scenariuszy, z kt??rych ka??dy zosta?? szczeg????owo opisany. Zainteresowani mog? r??wnie?? odnale??? du??o szkole?? oraz scenariuszy z zakresu procesjonalnego team buildingu. Je??eli nie odnajdziesz ciekawego szkolenia, albo te?? chcesz si? dowiedzie? jeszcze wi?cej, mo??esz wpisa? sw??j adres mailowy na list? newslettera i otrzymywa? najnowsze informacje.

  Data dodania: 18 09 2013 · szczegóły wpisu »
 • Portal studencki »

  Portal studencki


  Ciekawy portal studencki zach?ca do systematycznych odwiedzin i lektury nowo??ci! Tylko u nas otrzymasz tak du??o przydatnych wiadomo??ci w jednym miejscu, dost?pnych o ka??dej porze dnia i nocy. U nas przeczytasz, na jakie studia zaoczne warto i???, jakie s? przysz??o??ciowe studia podyplomowe, kt??re uczelnie w Polsce maj? najgorsze opinie, gdzie ??ak mo??e spa?, jada? i bawi? si?, pracowa? oraz pozna? nowych przyjaci????. Nasz serwis jest pe??ny i kompleksowy, mo??esz aktywnie ho budowa? lub sugerowa? nam, co przyda??oby si? w nim umie??ci?. Sprawd?? tak??e, czy w naszej bazie s? interesuj?ce Ci? uniwersytety i uczelnie wy??sze, ciekawe kierunki, propozycje wakacyjne i na zatrudnienie, stancje i wiele wiele innych. Nowoczesny portal studencki udost?pnia pomocne wiadomo??ci, humor i porady ?? zapraszamy.

  Data dodania: 14 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Szkolenia Warszawa »

  Szkolenia Warszawa


  Znaczna cz???? us??ug, kt??re oferujemy skierowane s? szczeg??lnie do zak??ad??w pracy, kt??re k??ad? nacisk na trwa??y rozw??j swoich pracownik??w. Spo??r??d du??ej liczby przeprowadzanych szkole?? na bank znajd? si? takie, kt??re b?d? pasowa? do czynno??ci wykonywanych podczas pracy. Szkolenia ???d?? oferowane za spraw? naszych specjalist??w to zastrzyk du??ej dawki praktycznej wiedzy!

  Data dodania: 15 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Szkolenia »

  Szkolenia


  Konsultant - Szkolenia bhp Warszawa, woj. mazowieckie. Szkolenia pracodawc??w i pracownik??w bhp - konsulting, instrukcje, doradztwo bhp Warszawa. Nadz??r zak??ad??w pracy, regulaminy ppoz, prawo pracy, ocena ryzyka zawodowego i inne zadania. Doradztwo bhp wypadki - Szkolenia ppoz W Warszawie.

  Data dodania: 27 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • Polskie Centrum Edukacji - kursy maturalne »

  Polskie Centrum Edukacji - kursy maturalne


  Polskie Centrum Edukacji jest instytucj? o??wiatow?, kt??ra posiada wpis do ewidencji szk???? i plac??wek niepublicznych.
  Powy??szy wpis oznacza, ??e prowadzone kursy maturalne posiadaj? nadz??r merytoryczny Kuratorium O??wiaty.
  Kursy do matury to najlepszy spos??b, aby powt??rzy? materia?? wymagany na egzaminie. Kursy przygotowawcze do matury daj? r??wnie?? mo??liwo??? sprawdzenia wiedzy podczas odbywaj?cego si? na koniec kursu egzaminu pr??bnego.
  Kurs maturalny ma r??wnie?? za zadanie przybli??y? s??uchaczom formalne aspekty egzaminu.

  Data dodania: 17 08 2010 · szczegóły wpisu »
 • Osi?gni?cie pe??nego zadowolenia »

  Osi?gni?cie pe??nego zadowolenia


  Szkolenia dla kelner??w, Szkolenia gastronomiczne, propagowanie sprawdzonych rozwi?za?? - HR System - manager gastronomii, kurs kelnerski i szkolenia kelner??w. Gastronomia - manager gastronomii, trener gastronomii. Stosujemy liczne metody aktywizuj?ce, zarz?dzanie zespo??em, ?wiczenia indywidualne, umiej?tno??c komunikacyjne. Szkolenia kelnerskie i managerskie s? szkoleniami zamkni?tymi, dedykowanymi dla restauracji i hoteli. Doradztwo dla gastronomii - kursy barma??skie, trener kelner, szkolenie kelner, szkolenia horeca. HR System to pomoc hotelarzom i restauratorom, podnoszenie jako??ci ??wiadczonych us??ug, umocnienie pozycji rynkowej. Zapewniamy osi?gni?cie pe??nego zadowolenia.

  Data dodania: 13 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Trener osobisty »

  Trener osobisty


  Kurs Trener Osobisty polecany jest przede wszystkim dla os??b maj?cych uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej plus specjalno??? FITNESS ?WICZENIA SI?OWE, FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI lub tytu?? magistra wf.
  Osoby nie posiadaj?ce odpowiedniego wykszta??cenia mog? tak??e przyst?pi? do szkolenia. Kurs Trenera Osobistego nie daje jednak uprawnie?? pa??stwowych, poniewa?? takowe nie widniej? w rozporz?dzeniu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Po przebytym szkoleniu i zdanym egzaminie kursanci dostaj? certyfikat trenera osobistego fitness zar??wno w j?zyku polskim, jak i angielskim.
  Zaj?cia prowadz?: Agnieszka Szwankowska oraz dr Aleksandra Zar?bska.

  Data dodania: 18 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Gramatyka angielska »

  Gramatyka angielska


  Etutor to nowoczesny, interaktywny kurs nauki angielskiego online oferowany przez firm? Lang Media. Etutor umo??liwia nauk? angielskiego na r????nych poziomach zaawansowania i o r????nych profilach. Szczeg??ln? popularno??ci? ciesz? si? kurs og??lne i kurs Gramatyka angielska szczeg??lnie polecany dla uczni??w szk???? ??rednich i student??w.
  Interaktywna nauka angielskiego online z eTutor.pl. Kurs angielskiego udost?pniony przez serwis umo??liwia szybk? nauk? angielskiego angielskiego w mowie i pi??mie. Gramatyka angielska w programie dydaktycznym eTutor.pl jest znacznie ??atwiejsza do zapami?tania ni?? w klasycznych kursach angielskiego. Adaptacyjna technika powtarzania pozwala na najefektywniejsze utrwalanie zdobytej wiedzy.

  Data dodania: 09 03 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Szkolenia

Szkolenia - nowa strona:

Adres: